NĚMECKÉ ZKUŠENOSTI S MECHANICKO - BIOLOGICKOU ÚPRAVOU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

České Ministerstvo životního prostředí se při prosazování mechanicko-biologické úpravy dovolává toho, že tyto technologie jsou provozovány v Rakousku a Německu. Dosavadní zkušenosti jsou zde však velmi problematické a MBÚ je charakterizována jako „chybná cesta v německém odpadovém hospodářství“.

VYRÁBÍ SE PRODUKT, O KTERÝ TRH NEŽÁDÁ

Zařízení na mechanicko-biologickou úpravu komunálního (MBÚ) odpadu byla vyvíjena v minulých letech zejména v Rakousku a Německu v souvislosti s úplným zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu (Rakousko od 1.1.2004, Německo od 1.6.2005...

MBÚ EKOLOGIČTĚJŠÍ?

V České republice jsou snahy tvrdit, že MBÚ je ekologičtější a ekonomičtější než klasické energetické využívání odpadu ve spalovnách. Tato nepodložená tvrzení mají být argumentem pro to, že český stát nechce podporovat výstravbu spaloven odpadů ze státních prostředků...

MBÚ EKONOMIČTĚJŠÍ?

Zařazení stupně MBÚ do investičního projektu, který zahrnuje celý koncový stupeň nakládání se zbytkovým komunálním odpadem, nemá z ekonomického (ani z technického ani z environmentálního) hlediska žádné opodstatnění a je nutno jej jednoznačně odmítnout jako nadbytečné...

PROCES MBÚ

Technologie mechanicko – biologické úpravy se rozdělují podle základních uplatňovaných technologických procesů na mechanicko – biologickou úpravu, mechanicko – biologickou stabilizaci a mechanicko – fyzikální stabilizaci. Přičemž obecně se používá termín mechanicko – biologická úprava, který zahrnuje...

ZELENÉ ŠÍLENSTVÍ

Při posuzování vhodnosti každého procesu, speciálně však procesů MBÚ, je zcela zásadní rozlišovat: Politicky motivovaná tendenční stanoviskaů; Stanoviska zájmových skupin; Sebevědomá stanoviska potencionálních zhotovitelů; Vědecky podložená stanoviska...

MÝTY O MBÚ

Mýtus: MBÚ ve srovnání se spalovnou neuvolňuje znečišťující látky do ovzduší Hlavním výstupem z procesů MBÚ je alternativní či náhradní palivo. Provozem zařízení MBÚ se tedy proces spalování neeliminuje, nýbrž přesune do dalšího stupně zpracování odpadu – do procesu spoluspalování.

JAK JE TO S MBÚ

Mechanicko-biologická úprava se snaží vytěžit ze směsného zbytkového komunálního odpadu ještě nějaké využitelné látky. V České republice většina směsného odpadu končí na skládkách a není dále využívána. Na tomto webu se vám snažíme ukázat, že by bylo nejlepší tyto zbytky vzít a rovnou spálit a vyrobit z nich energii.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT