TECHNOLOGICKÝ ŘETĚZEC

TECHNOLOGICKÝ ŘETĚZEC

Schematicky znázorněný technologický řetězec je klasickým příkladem toho, jak má být sestaven k tomu, aby se dalo realizovat jak energetické, tak i látkové využívání odpadu...
VSTUP ODPADŮ

VSTUP ODPADŮ

Odpad, který do spalovny dovážejí svozové vozy, je shromažďován v bunkru. Tady se skladuje a připravuje pro vstup do ohniště kotle, kam se dopravuje pomocí speciálně konstruovaných jeřábů. Jeřábník z klimatizované kabiny ovládá jeřáby vkládající homogenizované (promíchané) odpady do násypky ohniště...
OHNIŠTĚ A KOTEL SPALOVNY

OHNIŠTĚ A KOTEL SPALOVNY

V ohništi dosahuje teplota 850-1100 °C. Směsný komunální odpad hoří sám, není nutné k němu přidávat žádné palivo. Pouze při najíždění spalovny fungují omezenou dobu podpůrné hořáky...
OHNIŠTĚ ZVLÁDNE RŮZNÉ ODPADY

OHNIŠTĚ ZVLÁDNE RŮZNÉ ODPADY

Desítky let trvající zkušenosti s vývojem a s provozem ohniště pro spalování komunálního odpadu jednoznačně prokázaly, že roštová ohniště jsou vhodným a spolehlivým nástrojem k přeměně energie odpadu – jinak výhřevnosti odpadu - na spaliny o teplotě 850 – 1100°C. Roštová ohniště a tím i celý technologický řetězec se navrhuje na určitý rozsah...

PROVOZ KOTLE

Při každém spalovacím procesu je nutné zajistit, aby se energie paliva optimálně využila. Na teplosměnných plochách spalovenského kotle se usazuje popílek, což snižuje prostupy tepla. Jelikož je kotel v provozu prakticky...
ENERGIE

ENERGIE

Vzniklé spaliny postupují kotlem a postupně se ochlazují až na cca 180-220 °C (výstupní teplota z kotle). Teplem z ochlazování spalin se vyrábí pára, a ta se využívá k výrobě tepla a elektřiny. Tento úsek je ve spalovně v podstatě...
ZACHYCENÍ POPÍLKU,  ZPRACOVÁNÍ ŠKVÁRY A POPÍLKU,  ČIŠTĚNÍ SPALIN

ZACHYCENÍ POPÍLKU, ZPRACOVÁNÍ ŠKVÁRY A POPÍLKU, ČIŠTĚNÍ SPALIN

Spaliny vzniklé spalováním odpadu obsahují kromě kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého, vodní páry také pro životní prostředí škodlivé látky (oxidy dusíku, popílek,oxidy síry, chlorovodík, fluorovodík, dioxiny a furany, těžké kovy např. rtuť, kadmium, olovo, zinek)...
ČÍŘENÍ – ÚPRAVA  PRACÍCH VOD

ČÍŘENÍ – ÚPRAVA PRACÍCH VOD

Prací vody z procesu čištění spalin se také čistí v několika stupních: neutralizují se, aby nebyly příliš kyselé nebo zásadité, a vysrážejí se z nich těžké kovy. Znečišťující látky z vody se zachytí do vzniklého kalu. Ten v sedimentační nádrži klesne na dno a nahoře zůstane čirá voda, která se po nepřetržité kontrole vypouští do kanalizace a odchází...
ŽÁDNÉ ZBYTKY – VYUŽITELNÝ MATERIÁL

ŽÁDNÉ ZBYTKY – VYUŽITELNÝ MATERIÁL

Výzkum se v poslední době hodně zabývá maximálním využívání zbytků ze spalování. Recyklují se suroviny ze škváry. Nejdříve se jen magnety získávalo železo, v současnosti se ze škváry získávají také neželezné kovy. Železa a neželezných kovů zbavená škvára se dá spolu...
VŠECHNO ŘÍDÍ POČÍTAČE

VŠECHNO ŘÍDÍ POČÍTAČE

Aby mohla být spalovna spolehlivě a s maximálně možnou účinností provozována, musí být všechny probíhající procesy stabilní. Provoz spalovny je řízen automaticky prostřednictvím počítačů...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT