Mýty o spalování

1. TAM, KDE JE SPALOVNA, LIDÉ PŘESTÁVAJÍ TŘÍDIT

Spalovnu, jak jsme ukázali, zajímají až ty odpady, které zůstanou po vytřídění využitelných složek. Vyplývá to i z technických parametrů těchto zařízení. Zbytkový komunální odpad má určitou výhřevnost a spalovna je na ni dimenzována. Město Liberec patří k nejlepším v třídění v ČR, a přesto místní spalovna využívá plné kapacity. Na druhou stranu v mnoha obcích s regionální skládkou odpadů se odpady třídí jen minimálně.

2. SPALOVNA JE ŠPINAVÉ PÁCHNOUCÍ ZAŘÍZENÍ

Místo, kam se svážejí odpady z celého širokého okolí, nemůže vypadat jako operační sál – i když v některých případech se mu skoro blíží. Návštěvník spalovny je čistotou provozu překvapen. Odpady se skladují v uzavřených prostorách bunkrů a směřují rovnou ke spálení. Dál už je celý provoz automatický, řízený z velínu. Spalovna vždy počítá s odběrem vyrobených energií. Proto je budována v návaznosti na městskou soustavu rozvodu energií a musí být dokonale přístupná. Nepřetržitý provoz spalovny 24 hodin denně po 7 dní v týdnu včetně svátků vyhovuje nárokům okolní aglomerace na zásobování energií.

3. ZE SPALOVEN JDE ČERNÝ, NEBEZPEČNÝ KOUŘ

Ani toto tvrzení není pravda. Spálením odpadu vznikají určité znečišťující i nebezpečné látky. Podobné či stejné látky se však uvolňují i u vás doma v kamnech, v motorech aut, nebo i z táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky neustále, nepřetržitě kontrolovány, a jsou zde vybudována vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která je zachytí. Tvrdí se, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy. Množství znečišťujících látek v odcházejících spalinách je pak zcela zanedbatelné a dá se srovnat se spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn (jež je obecně považována za nejčistší zdroj energie).

4. SPALOVNY PLÝTVAJÍ CENNÝM MATERIÁLEM

Ve spalovně komunálního odpadu se surovinami neplýtvá. Naopak! Z odpadu, který by bez užitku skončil na skládce, dokážou získat elektřinu a teplo. Tím, že používají odpad jako palivo, vlastně ušetří obrovské množství uhlí nebo ropy. Tyto suroviny se musejí složitě vytěžit a draze zaplatit. Jsou to neobnovitelné zdroje: když je spálíme při výrobě energie, jsou definitivně zničeny. A přitom se z uhlí i z ropy dá vyrábět velké množství nejrůznějších materiálů: veškeré plasty a barvy jsou například z ropy. Je skoro škoda tak kvalitní materiály jen spalovat, místo abychom z nich vyráběli více užitečných výrobků. Na druhé straně je škoda zbytky výrobků, vyrobených z ropy, nechávat bez užitku ležet na skládce. Jde o vlastně mnohem efektivnější, intenzivnější využití ropy: v prvním kroku se z ní vyrobí plastový výrobek, ten se použije a pak, když už nemůže dobře sloužit, se z něj vyrobí elektřina. Energetickým využíváním zbytkového směsného komunálního odpadu šetříme neobnovitelné zdroje, a tím životní prostředí.

JSOU SPALOVNY ŠPATNÉ ?

Tak zvané spalovny mají u nás u některých lidí velmi špatnou pověst. Lidé si představují velké, špinavé fabriky, které na dálku páchnou, a jde z nich černý smrdutý kouř. Spalováním odpadu prý nadměrně znečišťujeme ovzduší a do prostředí unikají vysoce toxické látky, například dioxiny. Taky prý plýtváme cenným materiálem, odpadem, který by se ještě dal využít. Spalování odpadů navíc údajně ochromuje ve městech třídicí systémy.To jsou rozšířené mýty, vznikající tam, kde lidé nemají dost informací, nebo jsou jim k dispozici jen informace neúplné či nepravdivé. Negativní postoje obvykle vycházejí z předpokladu, že spalovny bez užitku spálí věci/odpady, které by ještě šlo využít. To však není pravda. Spalovny získávají energii ze zbytkového odpadu, který už se jinak využít nedá.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT