Legislativa

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO OZE

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanoví národní cíle členských států pro podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení v roce 2020. Přílohy ke stažení:

SMĚRNICE EU

Právní předpisy Evropské unie; Rámcová směrnice Rady č. 75/442/ES o odpadech; Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech; Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů; Novela Rámcové směrnice Rady č. 75/442 o odpadech, červen 2008...

ZÁKONY A VYHLÁŠKY ČR

Zákon185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (úplné znění); Vyhlášky 41/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 115/2002 Sb...

RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH / DON´T WASTE WASTE

Nová rámcová směrnice o odpadech je v mnohém konkrétnější než původní z roku 1975. Je potřeba ji chápat jako ucelený dokument, číst ji celou a využít její racionalitu. Např.že odpady mají být odděleně sbírány, jestliže je to technicky, environmentálně a ekonomicky průchozí a vhodné...

SMĚRNICE O SKLÁDKÁCH ODPADŮ 31/99/ES

Množství odpadu na skládkách se musí minimalizovat - EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného ke skládkování. Pro Českou republiku (a ostatní nové členské státy) to znamená: Do roku 2010 musí prokázat, že skládkuje o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995...

RÁMCOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECH/HIERARCHIE

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech, její číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – znamená to, že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude odpovídat požadavkům této směrnice...

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Plán odpadového hospodářství ČR byl schválen jako nařízení vlády č. 197/2003 Sb. v roce 2003. Jde o základní dokument, podle kterého se řídí odpadové hospodářství u nás, tj. vlastně určuje, kam by mělo odpadové hospodářství u nás směřovat. Na základě...

ZÁKON O ODPADECH Č. 185/2001 SB.

Zákon o odpadech je základním českým zákonem pro oblast odpadového hospodářství. Zavedl takzvanou "hierarchii odpadů", podle níž by materiálové využívání odpadů (recyklace) mělo mít přednost před energetickým využíváním, a to by zase před odstraňováním odpadů (tedy skládkováním)...

PŘEHLED HLAVNÍCH LEGISLATIVNÍCH NOREM PRO ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

České zákony a další právní normy jsou plně kompatibilní s evropskými. České zákony v oblasti ochrany životního prostředí nebo podzákonné normy jsou dokonce často navrhovány přísněji, než jak vyžadují příslušné směrnice EU. Právní normy, zejména v oblasti odpadového hospodářství, jsou však často novelizovány, takže jsou poněkud nepřehledné...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT