STRATEGIE MĚST A OBCÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2008 byla zpracována pod záštitou Svazu měst a obcí ČR  „Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky“. Tento dokument vystihuje systém hospodaření s komunálními odpady z pohledu měst a obcí, tj. producentů komunálních odpadů.  

Zpracování Strategie pro SMO a AK ČR zajišťovala RRA Plzeňského kraje s řešitelským týmem odborníků na OH.

 

Cíle Strategie byly prezentovány na Semináři „ODPADY 2008 A JAK DÁL?“ :

Co vlastně obce a města chtějí v OH

 • Takové legislativní prostředí, které by umožňovalo reálné nakládání s odpady na základě ekonomické reality a sociální únosnosti.
 • Vyvarovat se negativních zkušeností vyspělých států EU v OH, spíše se inspirovat jejich pozitivními zkušenostmi.
 • Řešit legislativně opravdu důležité problémy OH jako je např.výkup kovů nebo zvýšení sazeb místních poplatků za systémy OH v obcích.
 • Umožnit čerpání finančních prostředků z EU (OPŽP) do oblasti odpadů na všechny způsoby nakládání s odpady a ve výši mimo rámec veřejné podpory pro veřejnoprávní subjekty.
 • … v nakládání s odpady mít KLID!

Strategie hospodaření s odpady v obcích ČR

 • Stávající POH ČR je nesystémový a požaduje plnění cílů, které jsou při současném stavu legislativy, technického a ekonomického zázemí zejména v oblastech KO téměř nerealizovatelné.
 •  Tvorba koncepcí a nástrojů na úrovni státu, které mají formou zákonných norem „donutit“ původce včetně obcí k plnění POH a cílů zákona o odpadech, je chaotická a ovlivněná požadavky politiků a NGO. Nezohledňuje možnosti obcí v OH a vývoj OH v ČR.
 • Města, obce a kraje mají jiný pohled než MŽP.
 • Mají zájem rozvíjet OH s cílem vyššího využití a omezení skládkování odpadů.
 • Plán rozvoje musí být realistický a systémový.

 

Strategie obcí a krajů - cíle

Oficiální strategie obcí a krajů v oblasti nakládání s komunálními a dalšími odpady:

 • Měla by se stát protiváhou proti připravovaným neodborným a nesystémovým změnám v zákoně o odpadech, obalech atd.
 • Cílem je prezentovat Strategii prostřednictvím komunálních a krajských politiků a pokusit se ji prosadit jako směr realizace OH státu v oblasti komunálních odpadů.
 • Cílem je také vyvolat změnu POH ČR a dalších zákonných norem tak, aby podpořily realizaci Strategie v obcích a městech.

Strategie obsahuje:

 • Popis reálného stavu a možností nakládání s komunálními odpady v území.
 • Navrhuje základní způsoby řešení hlavních cílů pro využití odpadů a k tomu redefinici cílů POH tak, aby byly reálně splnitelné v prostředí ČR.
 • Soubor opatření a nástrojů, nezbytných k realizaci cílů.

„Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky“ byla následně prezentována veřejnosti a oficiálně předána Ministerstvu životního prostředí.

Strategie je k nahlédnutí na stránkách Svazu měst a obcí ČR:
http://www.smocr.cz/cinnost/zivotni-prostredi/strategie-rozvoje-nakladani-s-odpady-v-obcich-a-mestech-ceske-republiky.aspx

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT