ENERGIE


Pohled do strojovny turbogenerátoru Termizo - výroba elektřiny a tepla (Zdroj: STEO)

Vzniklé spaliny postupují kotlem a postupně se ochlazují až na cca 180-220 °C (výstupní teplota z kotle). Teplem z ochlazování spalin se vyrábí pára, a ta se využívá k výrobě tepla a elektřiny. Tento úsek je ve spalovně v podstatě stejný jako v jiných běžných elektrárnách. Zásadní rozdíl je v palivu. Uhelné elektrárny vyrábějí páru tím, že spalují například hnědé uhlí. To se musí vytěžit v povrchových dolech, které negativně poznamenaly krajinu například v severních Čechách. Spalovny komunálního odpadu spalují odpad, který už nikdo nepotřebuje a který by jinak skončil na skládce. 

 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT