POUŽÍVANÉ ZKRATKY

BRKO - Biologicko-rozložitelný komunální odpad
BRO - Biologicko rozložitelný odpad
CEHO - Centrum pro hospodaření s odpady
ČR - Česká republika
DEDIOX - Zařízení na omezování emisí dioxinů a furanů
DENOX - Zařízení na omezování emisí oxidů dusíku
DPH - Daň z přidané hodnoty
EEZ - Elektrická a elektronická zařízení
EIA - Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EU - Evropská unie
EVO - Energetické využívání odpadů
ISOH - Informační systém odpadového hospodářství
KO - Komunální odpad
MBÚ - Mechanicko-biologická úprava
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NO - Nebezpečné odpady
O - Ostatní (odpady)
OH - Odpadové hospodářství
OZE - Obnovitelné zdroje energie
POH - Plán odpadového hospodářství
SAKO - Spalovna a komunální odpady 
SCR - Selektivní katalytická redukce (Selective Catalytic Reduction ) 
SKO - Směsný komunální odpad
SNCR - Selektivní nekatalytická redukce (Selective Non Catalytic Reduction)  
TAP - Tuhé alternativní palivo
Termizo - Termické zpracování odpadů 
TKO - Tuhý komunální odpad
VÚV T.G.M. - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka
ZEVO - Závod na energetické využívání odpadů 


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT