CEWEP Internal e-bulletin - 07.06.2012

  • Energie z odpadu (The Economist): Spalovny, které využívají odpad k výrobě energie a tpla jsou znevýhodněny a to přesto, že technologie dosáhla značného pokroku směrem k čistým technologiím (http://www.economist.com/node/21556095)
  • 2.Seminář k plastovým odpadům, tj. kdy přestávají být odpadem (22.5.2012, Seville). V příloze je uveden článek o společné schůzce EK s JRC a za účasti CEWEP prostřednictvím Dicka Spanjaarda z holandského odpadového hospodářství asociace (VA)
  • Komise vyzývá itálii, aby učinila opatření k předúpravě odpadů uloženého na římské skládce (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/538&format=HTML&aged=0&lan guage=EN&guiLanguage=en). Podle Komise pouhé drcení odpadů před ukládáním neodpovídá platným směrnicím. Směrnice o skládkách ukládá, že odpad před uložením musí projít fyzikálním, tepelným, chemickým nebo biologickým procesem zahrnujícím třídění k snížení objemu a nebezpečných vlastností ukládaných odpadů.
  • Švýcarsko: Spolkový úřad pro životní prostředí připouští, že dovoz odpadů z ostatních evropských zemí za účelem spálení byl smysluplným rozhodnutím. Toto opatření v krátkodobém výhledu dává smysl z pohledu, neboť bylo možno využít vybudované kapacity spaloven a rovněž, že to mělo blahodárný vliv na životní prostředí (http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Waste:_balancing_business_and_the_environment.html?cid=32817740). Další zpráva upřesňuje toto vyjádření: Konstatování se vztahuje k zákonu, který od 1.1. 2000 brání ukládání spalitelného na skládky. V současné době 50 % komunálního odpadu končí ve 29 spalovnách, zatímco zbytek je tříděn, schromažďován odděleně a recyklován. Podle Spolkového úřad pro životní prostředí spalování přispívá ke snížení emisí znečišťujících látek a zachování zdrojů. Objem odpadu se snížíl o 90 procent ... " (http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Digging_for_treasure_in_the_waste_market.html?cid=32752942)
  • Sdělení Komise k politice podpory obnovitelných zdrojů energie: Nástin do roku 2020 potvrzuje potřenu integrace trhu z obnovitelných zdrojů energie a potřebu jejich růstu i po roce 2020 Ve sdělení se rovněž vyzývá ke koordinovanému přístupu při zřizování a reformách režimů podpor využití OZE a při obchodování mezi členskými státy (Komunikace)
  • Evropská energetická agentura (EEA): "EU vyšší emise skleníkových plynů díky ekonomickému oživení a chladné zimě" (http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/higher-eu-greenhouse-gas-emissions). EU výroční inventura skleníkových plynů za roky 1990 a2010 a zpráva o inventuře za rok 2012 (http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2012). Zpráva se vydává k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu
  • Životní prostředí: "Nový přístup k hodnocení toxických chemických směsí". Do roku 2014 Komise vypracuje technické pokyny, aby kodifikovalo osvědčené postupy pro hodnocení prioritních směsí. Součástí má být vypořádání se s některými údaji a znalostími mezerami s cílem zlepšit naše chápání směsí kterými jsou lidé a životní prostředí vystaveny. Záměrem je koordinovat shromažďování údajů a zkontrolovat sledování dat získaných v rámci právních předpisů EU a výzkumu financovaného EU. Bude také vytvořena platforma pro sledování chemických dat. Komise vypracuje zprávu, v roce 2015 k vyhodnocení dosaženého pokroku (bližší informace)
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT